העמותה הישראלית לפריהיסטוריה -

About the Israel Prehistoric Society

he Israel Prehistoric Society serves as a platform to showcase the prehistoric research in Israel and strengthen the tie between professionals, amateurs, and the general public.

העמותה, נוסדה ב- 1989 וממשיכה את דרכה של הקרן לחקירות פרהיסטוריות בישראל שנוסדה ב- 1960 על ידי פרופסור שטקליס. מטרות העמותה הם: הדרכה, הסברה והפצת מידע בתחום הפרהיסטוריה בישראל וחיזוק הקשר בין אנשי מקצוע לחובבים החברים בעמותה. שיתופי פעולה נבנים עם מוסדות מחקר בארץ ובחו"ל במטרה לעודד פעילויות שיאפשרו את יישום המטרות. העמותה הישראלית לפרהיסטוריה עורכת כנס שנתי בו מוצגת העשייה בתחומי הפרהיסטוריה בישראל עול ידי חוקרים ישראלים ועורכת את כתב העת "מתקופת האבן". אנו קוראים לציבור להצטרף כחברים בעמותה, להנות מהכנס וכתב העת, להחשף למחקר הפרהיסטורי שנעשה בארץ ואף לקחת חלק מעת לעת כמתנדבים בחפירות פרהיטוריות.
העמותה הישראלית לפרהיסטוריה רשומה ברשם העמותות מאז 1989, היא מגישה דוחות כספיים שנתיים ובעלת אישור ניהול תקין.
העמותה הישראלית לפרהיסטוריה אימצה לעצמה את התקנון המצוי כפי שמומלץ על ידי רשם העמותות במשרד הפנים. בנוסף לתקנון זה אימצה העמותה פה אחד (בהצבעה באסיפה הכללית השנתית 26.12.91) שני סעיפים אלה:
1. נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא בין חבריה אסורה.
2. במקרה של פירוק יועבר רכוש העמותה לידי גוף ציבורי אחר. כמשמעותו בסעיף 9 (2) לפקודת מס ההכנסה, ולא יחולק בין חבריה.
באסיפה הכללית שנערכה בתאריך 5.12.2002 שונה סעיף 18 בתקנון העמותה (זכות הייצוג) לנוסח הבא:
"הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חברי העמותה לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו".
יו"ר הועד
מיכל בירקנפלד

גזברית
מאי גודר-גולדברגר
חברי ועדת ביקורת
יצחק גלעד, ליאור גרוסמן

חברי ועד
אדריאן נייגל גורינג מוריס, גונן שרון, דניאל נדל, דניאל רוזנברג, דניאלה בר יוסף, יובל גורן, יוסף זיידנר, יעקב ורדי, מוחמד ח'לאילה, מעין שמר, נטליה סולודנקו-ורנובסקי, סטיבן רוזן, עפר מרדר, קטיה רינה ז'וטובסקי, ראובן ישורון, מיה אורון, רון שימלמיץ.

מייסדי העמותה ב- 1989
אברהם גופר, אדם דרוקס, אנה כהן, אמנון אסף, יצחק גלעד, נייג'ל גורינג מוריס, משה דייויס, נעמה גורן ענבר, עפר בר יוסף, פליקס בוריאן, אריך פרידמן.